Dokumenter

Tilbage til oversigtssiden.

Universitetsrapporter

Her følger en liste over de rapporter jeg har været med til at lave igennem alle de kurser jeg har deltaget i. Alle rapporter på denne liste er blevet godkendt.Fysik 2 rapporter

Forside

Dæmpet harmonisk oscillator

Formålet med denne øvelse var at studere den harmoniske oscillator – her en spiralfjeder med et lod. Med en opstilling med fjederen og straingauges skulle vi se på loddets bevægelse når vi satte det i svingninger. I rapporten gennemgås forsøg med naturlig dæmpning, hastighedsproportional dæmpning og dæmpning med konstant friktion.

Rapporten er på 10 sider.

Forside

Faldmaskine

Formålet med forsøget var at eftervise teorien for energibevarelse for roterende stive legemer ved at lade et lod falde mens det trækker i en skive.

Rapporten er på 6 sider.

Forside

Skråplan

Formålet med denne øvelse var at måle tyngdeaccelerationen vha. et skråplan med en kugle, og derefter optimere forsøget for at få en så nøjagtig værdi for g som muligt.

Rapporten er på 12 sider.Førsteårsprojekt

Forside

Levetid af K-skal eksiteret kobber

Dette projekt har til formål at finde levetiden for den eksiterede tilstand ved K-alfa overgangene i kobber. Til dette formål bruges en røntgenopstilling med kobber som anode. Røntgenstrålingen sendes igennem to krystaller i en dispersiv opstilling, hvorved de to peaks for overgangene K-alfa-1 og K-alfa-2 kan skelnes. Liniebredderne af disse peaks kan nu ved hjælp af Heisenbergs usikkerhedsrelation omregnes til en levetid.

Rapporten er på 29 sider.Fysik 4 rapporter

Forside

Kapacitans og dielektrika

Denne øvelse havde til formål at illustrere hvordan kapacitans og dielektrika virker når man arbejder med dem i praksis. For at kunne gøre dette lavede vi forsøg med pladekapacitorer med og uden trovidur – hvor vi har varieret på både afstand, spænding og areal for at se hvordan kapacitansen ændrer sig. Derudover efterprøvede vi hvordan forskellige opdelinger af trovidur og luft imellem kapacitorpladerne påvirker kapacitansen.

Rapporten er på 11 sider.

Forside

Den magnetiske kraftlov

Formålet med øvelsen var at eftervise sammenhængen mellem kraften på en leder i et magnetfelt og vinkelen mellem magnetfeltet og strømretningen og længden af lederen. Derudover skulle også sammenhængen mellem kraften på lederen og størrelsen af magnetfeltet undersøges, og til sidst skulle magnetfeltstyrken af de i forsøget brugte magneter udregnes.

Rapporten er på 10 sider.Fysik 5 rapporter

Forside

Fotoelektrisk effekt

Formålet med øvelsen var at måle Planck’s konstant ved et forsøg med fotoelektrisk effekt, samt at måle Rydberg’s konstant ved at se på Balmer-serien i hydrogens spektrum.

Rapporten er på 6 sider.Fysik 6 rapporter

Forside

Transienter og RC-kredsløb

I denne øvelse ses der på et kredsløb bestående af en modstand R og en kapacitor C, en såkaldt RC-kreds. Kredsløbets transiente respons undersøges, og der ses på hvordan RC-kredsløbet kan fungere som henholdsvis high- eller low-pass frekvensfilter.

Rapporten er på 10 sider.Fysik 8 rapporter

Forside

Røntgendiffraktion

I denne øvelse arbejdes der med diffraktion af røntgenstråling på to forskellige måder: Enten ved Laue-diffraktion eller Bragg-diffraktion. Der er lavet to forsøg som hver for sig handler om diffraktion, og ender med resultater for forskellige krystalplaner og ordener af diffraktion.

Rapporten er på 14 sider.Introduktion til atomfysik rapporter

Forside

Eksperimentiel undersøgelse af natriums optiske spektrum

Formålet med denne øvelse var at bruge et spektrometer til at identificere forskellige stoffer i en højtryks-lampe, efter at have kalibreret spektrometeret med en lavtryks-lampe kun indeholdende natrium.

Rapporten er på 12 sider.Eksperimentel Fysik rapporter

Forside

Forbedring af signal-til-støj med hjemmelavet vægt

I denne rapport gennemgås et forsøg hvor en gammel opstillings signal-til-støj forhold forbedres ved at lave en ny og bedre opstilling. Den nye opstilling bruges videre som en vægt til at måle massen af et ukendt lod. Signal-til-støj forholdet forbedres med en faktor 128, mens det ukendte lods masse bestemmes til en værdi med en relativ afvigelse på 0.1% i forhold til en måling gjort på en meget præcis vægt.

Rapporten er på 20 sider.

Forside

Spionaflytning ved brug af laser

I denne rapport undersøges det om en bestemt opstilling kan bruges som aflytningsudstyr. Grundidéen for aflytningen er at måle vibrationerne i et stykke glas under påvirkning af lyd. Denne vibration måles ved at reflektere en laser på glasset og måle på reflektionen med en fotodiode.

Rapporten er på 20 sider.

Forside

Koincidensmålinger (artikel)

Effektiviteten af en scintillator-detektor måles ved at lave koincidens-målinger på dens outputsignal med signalet fra to andre lignende detektorer. Ved én threshold-værdi er effektiviteten fundet til 0.59 ± 0.02, mens den ved en højere værdi er 0.38 ± 0.03. Videre er det blevet fundet at målingerne kunne forbedres ved at finindstille på threshold-værdien og ved at ændre opstillingen af detektorerne.

Artiklen er på 4 sider.

Forside

Neutronmålinger (artikel)

I denne artikel undersøger vi detektion af neutroner. Der bruges en helium-3 detektor og en radioaktiv neutronkilde omsluttet af moderatormateriale. For at måle på dette simple system må omgivelserne tages i betragtning, og vi tester vores forståelse ved at sammenligne data med en simulation af systemet.

Artiklen er på 4 sider.Neutron Scattering rapporter

Forside

Bragg scattering fra et pulver-sample

I dette projekt laves en simulation af et pulverdiffraktometer, og et virtuelt eksperiment gennemgøres for at finde krystalstrukturen af et Al2O3 pulver sample. Instrumentet forbedres ved blandt andet at indføre en dispersiv krystal-setup. Dette giver en bedre opløsning fra instrumentet.

Rapporten er på 42 sider.

Forside

Small angle neutron scattering

I dette projekt simuleres SANS-II instrumentet. Instrumentet kalibreres med monodisperse kugler, og denne kalibrering bruges til at måle på monodisperse liposomer. Resultaterne sammenlignes med teori, for at visualisere sikkerheden af målinger på instrumentet. Guinier approksimationen og Porods low fittes ved de rette q-værdier for at se på deres korrekthed i disse områder.

Rapporten er på 40 sider.

Forside

Simulation af RITA-II triple akse spektrometeret

I dette projekt simuleres RITA-II instrumentet, for at undersøge fonon fænomener i en blykrystal. Fonon-branches findes ved elastisk scattering, hvor start- og slut-neutronenergien måles vha. monokromator krystaller. Eksperimentets geometri var god nok til at måle fonon branches med lille usikkerhed, og lydens hastighed i materiales måles til en relativ usikkerhed på 3 %.

Rapporten er på 40 sider.

Forside

Målinger ved RITA-II og SANS-II instrumenterne på PSI

I dette projekt arbejdes der med data taget ved to gamle Risø instrumenter, der nu står på PSI i Schweiz. Målingerne på triple-akse spektroskopet RITA-II foregik på at LSCO superleder sample, og flere forskellige ting blev undersøgt. Målingerne på SANS instrumentet SANS-II gik primært ud på at tage baggrunds- og kalibreringsmålinger. Senere målinger skulle foretages med liposom samples.

Rapporten er på 17 sider.Bachelorprojekt

Forside

Undersøgelse af neutronmoderatorer med sfæriske huller

I dette projekt undersøges neutronmoderation ved hjælp af teoretiske udregninger, simulation og eksperimenter. Der ses på intensitetsforsøgelsen af neutroner når der laves et hul i moderatoren, og dette forklares med en simpel simulation.

Rapporten er på 137 sider.Eksperimentel røntgenfysik rapporter

Forside

Røntgen-detektorer

Introduktion til to detektorer, en Si og en CdTe detektor. Der måles på adskillige kendte kilder for at energi-kalibrere, og spektret fra en røgdetektor og afpilning af tape undersøges.

Rapporten er på 38 sider.

Forside

Laue spredning

Der ses her på et PbS krystal, der er et simpelt kubisk krystal, og der laves røntgen back-scattering målinger på en bestemt slags røntgen-film der kan aflæses med en speciel scanner. Forsøget er lavet på RISØ.

Rapporten er på 18 sider.

Forside

Spedning fra gas

Der måles på spredning fra tre forskellige gasser: Ar, Kr og CF4. Forsøget er lavet på Cassiopeia I911-1 beamline på MAX-lab i Lund, Sverige.

Rapporten er på 27 sider.

Forside

Compton spredning

Der måles her på fotoner der er blevet spredt af et stykke kapton film, for at se hvilke energier der kommer for forskellige spredningsvinkler. Forsøget er lavet på Cassiopeia I911-1 beamline på MAX-lab i Lund, Sverige.

Rapporten er på 22 sider.

Forside

Reflektometri

Der ses her på reflekteometri fra forskellige multilags-prøver, bl.a. en multilags-prøve fra Space Center og en prøve fra RUC der skulle undersøges for hvor tykt et pådampet lag var. Forsøget er lavet på Cassiopeia I911-1 beamline på MAX-lab i Lund, Sverige.

Rapporten er på 33 sider.Kandidatspeciale

Forside

Strukturel undersøgelse af La(2-x)Sr(x)CuO(4+y)

I dette projekt undersøges en superstruktur kendt som staging fra det strukturelt lignende materiale LaNiCuO(4+y), ved brug af både neutroner og røntgenstråling.

Rapporten er på 185 sider.