Dokumenter

Tilbage til oversigtssiden.

Fysikrapporter fra 1.-3.g

Jeg har her listet alle mine fysikrapporter helt fra 1.g op i den rækkefølge som jeg lavede dem i (omvendt kronologisk). Nogle er bedre end andre, personligt er jeg gladest for den sidste tredjedel, der var de rapporter jeg lavede da jeg havde højniveaufysik.

Til hver rapport skriver jeg lige et par ord om hvad den har handlet om og hvor god den egentlig blev. Og så lige på forhånd undskyld for de underlige forsider på den første del af rapporterne, min fysiklærer ville gerne have underlige ting på forsiderne, så det fik han!

Karaktererne for rapporterne er for resten alle sammen med 13-skalaen.


Forside

Laplaces lov

Denne rapport har til formål at eftervise Laplaces lov, både med hensyn tillederlængde, strømstyrke og vinkel. For at kunne gøre dette delte vi forsøgetop i to dele, som jeg vil behandle sammen i denne rapport.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 20 sider.

Forside

Jordens magnetfelt

Denne rapport har til formål at forklare hvordan vi fandt størrelsen på den vandrettekomposant af jordens magnetfelt ved hjælp af en tangensboussole, en spole hvori man kanvariere radius og antal vindinger. Jeg vil i denne rapport forklare hvordan vi kunne udregnejordens magnetfelt ud fra et forsøg som jeg også vil gennemgå, og til sidst vil jeg så ud fravores måledata bestemme den vandrette komposant af jordens magnetfelt og vise hvor goden værdi denne er i forhold til databogsværdien.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 18 sider.

Forside

Forholdet e/m

Da elektronen blev opdaget i 1906 havde man ikke mulighed for at måle så små masser ogladninger, men man kunne bruge en kendt sammenhæng mellem ladningen og massen af enpartikel der blev afbøjet i et magnetfelt, og kunne derfor også finde denne for elektronen.Senere fandt man så elektronens ladning - og derved fandt man også massen for elektronen.Denne rapport har til formål at efterprøve denne sammenhæng og se hvor godt vi selv kanfinde denne.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 15 sider.

Forside

Impulsbevarelse

Formålet med denne rapport er at benytte impulsbevarelse i to dimensioner til at bestemmeen hastighed for en bob-brik der rammer to andre bob-brikker. Dette skulle vi gøre ved atspille et fint lille spil bob og se hvordan de forskellige brikker bevægede sig i forhold tilhinanden.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 26 sider.

Forside

Mekaniske svingninger

Formålet med vores øvelse var at vise Hookes lov for en fjeder og at eftervise formelen forsvingninger i en fjeder. Dette skulle vi gøre ved at lave to forskellige forsøg med et specieltapparat der blandt andet bestod af to parallelle fjedre og en stang til lodder.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 19 sider.

Forside

Kapacitor

Formålet med øvelsen var at undersøge det tidslige forløb ved afladning af kapacitorer, viskulle altså se på hvordan en fuldt opladt kapacitor mister sin ladning igen når man stopperstrømmen over den.

Karakteren for rapporten var 13, og den fylder 19 sider.

Forside

Skråt kast

Formålet med øvelsen var at undersøge forskellige forhold omkring det skrå kast.Først og fremmest skulle vi lave en elastikkanon og bestemme dennes mundingshastighed påto forskellige måder. Derefter skulle vi bruge samme kanon til udregninger for om vi kunneramme et mål med den, for bagefter at eftervise om vi kunne eller ej. Til sidst skulle vi såmed kanonen forsøge at skyde med forskellige projektiler i forskellige vinkler for at kunnesammenligne hvor langt man skyder med de forskellige.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 20 sider.

Forside

Røntgenspektroskopi

Formålet med øvelsen var at optage et røntgenspektrum ved 20 kV og 30 kV på voresrøntgenrør ved at tælle antal fotoner der kom fra røntgenrøret med en Geiger-Müller tæller.Foruden dette skulle vi også bestemme gitterkonstanten for et krystal der sad i voresspecialapparat. Ved hjælp af denne konstant skulle vi bestemme hvilket stof krystallet varlavet af, NaCl eller LiF.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 18 sider.

Forside

Plancks konstant

Formålet med øvelsen var at bestemme Plancks konstant ved hjælp af enspecialopstilling fra UNILAB der måler den modspænding der skal til for at bremseelektroner der bliver løsrevet af lys med forskellige bølgelængder. Desuden skulle vi finde detløsrivelsesarbejde der skulle til for at løsrive elektronerne, dette skulle vi gøre ved at målehvor stor en modspænding der skulle til for at stoppe elektronerne igen.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 22 sider.

Forside

Jævn cirkelbevægelse og konisk pendul

Formålet med øvelsen var at skulle udføre forsøg både med et objekt der bevæger sig ien jævn cirkelbevægelse og med et pendul der bevæges konisk. Jeg vil forklare teorien bagbegge dele af forsøget og udlede de formler som vi har fået givet i øvelsesvejledningen.Desuden vil jeg tegne grafer over vores forsøg og behandle det ud fra disse. Selve formåletmed forsøgsdele er at eftervise den formel jeg udleder teoretisk for jævn cirkelbevægelse vedat variere på de forskellige variable i formlerne og fastholde de andre, for derefter at se omsammenhængen med disse afhænger af de andre som de bør gøre ifølge formlerne. Tilpendulet skulle jeg udregne g ud fra målinger af snorlængde og omløbstid.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 23 sider.

Forside

Fjederkraft

Formålet med øvelsen var at illustrere Hookes lov og lave en kontrolbestemmelse affjederkonstanten i denne ved to forskellige fjedre som vi derefter kunne bruge tilvidereeftervisning af to formler for fjederkonstanten i parallel- og serielforbindelser af fjedre.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 19 sider.

Forside

Gnidningsmodstand

Formålet med øvelsen var først at eftervise kræfternes parallelogram og derefter findegnidningskoefficienten imellem to materialer både ved normalt træk af klods og ved en klods på skråplan.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 17 sider.

Forside

Halveringstid

Formålet med øvelsen var at finde halveringstiden for protactinium-234 ved at lave enopstilling med en protactiniumgenerator som vi så skulle måle på for at få forskellige datasætmed antal henfald i forhold til tiden. Fordi protactinium-234 har en forholdsvis lillehalveringstid var det muligt for os at finde denne ved målinger i omkring 8 minutter (500sekunder med en måling hvert tiende sekund).

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 14 sider.

Forside

Acceleration

Dette var en grupperapport der gik ledt i ged. Jeg kom i en gruppe der ikke rigtig lavedenoget, hvilket jeg ikke just er glad for - så det blev virkelig en dårlig rapport efter minmening. Det eneste jeg kan sige er at vi havde det ret sjovt med at køre rundt i en af minevenners fars bil og måle accelerationstider...
Selve opgaven gik ud på at forklare kinematik og lave nogle selvpåfundne forsøg for atvise at den teori vi havde formuleret også passede i praksis. Derudover skulle vi lave nogleopgaver fra vores undervisningsbog.

Karakteren for rapporten var 9, og den fylder 12 sider.

Forside

Gammastråler

Denne rapport omhandler halveringstykkelser og intensitet. Jeg vil komme ind påhvordan radioaktivitet fungerer og hvad det egentlig er, samt forklare hvad vi gjorde,hvordan og hvorfor.
Formålet med øvelsen var at finde halveringstykkelsen for bly, aluminium og eventueltfor et tredje stof. Dette skulle vi gøre ved hjælp af en 661 keV Cs-137 gammakilde, nogle plader af det stof vi ville teste, en Geiger-Müller tæller og diverse regneapparater på en computer. Vi skulle lave en opstilling hvor vi kunne variere tykkelsen af det stof vi ville teste, og derved ved målinger på 10 sekunders intervaller kunne udregne halveringstykkelsen.

Karakteren for rapporten var 11, og den fylder 23 sider.

Forside

Gitterligningen

Denne rapport omhandler gitterligningen og indeholder en illustration af denne vedhjælp af flere forskellige forsøg. Jeg vil komme ind på hvordan lys fungerer og hvad detegentlig er, samt forklare hvad vi gjorde, hvordan og hvorfor.
Formålet med øvelsen var at eftervise og illustrere gitterligningen. Dette ville vi gøre ved hjælp af to forskellige forsøg, det første omhandlende en lasers bølgelængde i vand, et andet omhandlende bølgelængderne for de forskellige1 farver i et lysspektrum fra en normal glødepære.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 23 sider.

Forside

Brydningsindeks

Denne rapport handler primært om Snells brydningslov. Jeg vil eftervise den og lavenogle udregninger hvor jeg bruger den. Desuden udleder jeg denne og linseformelen.
Øvelsen var delt op i to dele med hvert sit formål. Første del af forsøget havde tilformål at bekræfte Snells brydningslov. Anden del havde til formål at illustrere hvordanhenholdsvis sprede- og samlelinser virker.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 13 sider.

Forside

Boyle-Mariottes lov

Formålet med øvelsen var at bestemme sammenhængen mellem trykket og volumen for en gas. Vi arbejdede med en form for trykmåler og legede ellers så med en engangssprøjte hvor vikunne aflæse hvor meget luft vi trykkede ind.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 6 sider.

Forside

Vindenergi

Dette var en grupperapport der var slutningen på en projektuge der egentlig skulle haveværet tværfaglig eller sådan noget, det endte dog med at vi lavede vidt forskellige tingmed de forskellige lærere, men hva, vi havde det sjovt! Dette illustreres godt af forsiden,der forestiller min kemilærer (til venstre) og min fysiklærer (til højre). De to lærerehavde en indædt kamp om hvem der var bedst, og tja, min fysiklærer elskede Star Wars...
Selve rapporten handler om et forsøg vi lavede med at få energi ud af en vindmølle afen vind som vi selv genererede med en anden mølle - og vi skulle så finde ud af hvor stortet spild der var.

Karakteren for rapporten var 8, og den fylder 9 sider.

Forside

Smeltevarme

Formålet med denne øvelse var at finde is’ smeltevarme, også kaldet latente smeltevarme. Dette skulle vi gøre ved hjælp af nogle isterninger, vand og et termometer.Vi skulle simpelthen se hvordan temperaturen på vandet ændrede sig når vi fik en isterningtil at smelte i det.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 7 sider.

Forside

Joules lov

Formålet med forsøget var at illustrere Joules lov ved hjælp af et kalorimeter, en strømforsyning, en glyf (en form for dyppekoger, men min lærer overbeviste sig selv om atvi skulle kalde den en glyf fordi han ikke vidste hvad den hed), et amperemeter og et termometer.

Karakteren givet for rapporten var 9, og den fylder 6 sider.

Forside

Ohms lov

Formålet med øvelsen var at illustrere Ohms lov ved hjælp af tre forskellige modstande. Undskyld der grimme grafer, jeg havde en Happy Tree Friends periode (de kan dog stadig anbefales, se HappyTreeFriends.org), hvis du mangler nuttet vold (hvilket jeg da gør til hver en tid!).

Karakteren givet for rapporten var 9, og den fylder 7 sider.

Forside

Kemisk energi

Formålet med forsøget var at finde nyttevirkningen ved opvarmning af vand over enspritflamme og derefter finde på en måde at forbedre den på ved at ændre på opstillingeneller andet ved forsøget.

Karakteren givet for rapporten var 9, og den fylder 6 sider.

Forside

Specifik Varmefylde

Min første rapport der desuden er den rapport jeg har lavet med den grimmeste forside nogensinde.
Formålet med rapporten var at finde ud af hvad forskellige stoffers specifikkevarmefylde er. Vi valgte stofferne aluminium, jern, messing og glas, og arbejdede altsåpå at findes disses speficikke varmefylde ved hjælp af blandt andet vand.

Karakteren for rapporten var 10, og den fylder 6 sider.